vrijdag 26 juni 2015

Love For His People: Christians in Deep Danger: 'We Dare Not Be Silent'...

Love For His People: Christians in Deep Danger: 'We Dare Not Be Silent'...: Christians in Deep Danger:

donderdag 25 juni 2015

vrijdag 24 april 2015

Jetze's blog: SharePoint Bibliotheken en de limiet van 5.000 obj...

Jetze's blog: SharePoint Bibliotheken en de limiet van 5.000 obj...: Geschiedenis Later kom ik terug op het getal 5.000 uit de titel, dat beloof ik. Maar eerst gaan we even een jaar of vijftien terug. Begin ...

dinsdag 30 oktober 2012

Bijeenkomst met Johnny Enlow in Dominion Center


Bijeenkomst met Johnny Enlow in Dominion Center


7 Mountain Mandate is in feite een gedetailleerde weergave wie God is. Zoals wat A.W. Tozer zei: wat je denkt over God is het belangrijkste ding over jou!
Jouw kijk op God, bepaalt jouw kijk op de Bijbel. Een grote kijk op wie God is, zal een grotere kijk geven op de Bijbel.
We hebben maar een beperkte perspectief op wat Hij doet in de wereld.
De Drie basisvragen zijn: Wat is 7M, Waarom doen we het en Hoe (met welke middelen?)
Wat is belangrijker dan hoe! Beginnen met de hoe-vraag, impliceert dat we alleen iets doen, als we weten hoe, oftewel: we doen het alleen als het mogelijk is.
Vergelijk de verspieders toen zij het beloofde land verkenden. Behalve Jozua en Kaleb, zagen zij niet hoe. Het onderscheidende aan het geloof van Jozua en Kaleb was hun kijk op Yehowah
De wat-vraag zei: Ga het beloofde land binnen
Waarom: jullie zullen het hoofd zijn in plaats van de staart.
Hoe: Show up! Slechts kleine instructies m.b.t. verovering van Jericho.
Wat is jou, wat is ons verhaal [script, story of narrative]? Hollywood kan niet wedijveren met His Story!
7M is een template of sjabloon voor het Koninkrijk van God:
Media en Communicatie (rood)
Educatie (indigo)
Overheid en Politiek (violet, purper)
Viering, Kunst en Entertainment (geel)
Familie en gezin (oranje)
Economie en Business (groen)
Religie, aanbidding en kerk (blauw)
Jullie zijn het zout der aarde, een stad op een berg. “Wij zijn dus stadslichten”
Structuren van de samenleving zullen ons vertrappen, als we ons zout verliezen
Jesaja 2:2
Het Koninkrijk van God houdt tevens in dat door Zijn tegenwoordigheid wij, als het licht der wereld heersen over de duisternis. Wij zijn reeds vanaf Adam geroepen om te heersen, niet over mensen, maar over machten en overheden.
Hij roept ons om deze missie te aanvaarden.
In Openbaring 17:9 is letterlijk sprake van 7 bergen of heuvels
 Hier komt het aan op wijsheid en inzicht.
‘De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn zeven koningen

Vergelijk: Openb 12:3 Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon.
Spreuken 9:1 Wijsheid [Heilige Geest] heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze uitgekapt.
Deut 28:13 De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden (NBG)
Deut 28:44 Hij zal u te leen geven, maar gij niet aan hem; hij zal hoofd zijn, en gij staart.
Wanneer wij zijn missie aanvaarden!
Rechters 16:19 19 Zodra Simson in haar schoot in slaap was gevallen liet ze een van de Filistijnen binnenkomen, en in diens bijzijn schoor ze Simsons zeven haarvlechten af. Daardoor week zijn kracht en zo maakte zij hem weerloos.
Velen van ons roepen: “Neem ons weg”  of “Kom terug”, Maranatha, maar waar wacht de schepping op volgens Romeinen 8? Op de terugkeer van de Messias? Ziet de Vader niet veel liever dat zijn kinderen zijn werk doen dan Hijzelf?
19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.
God is niet alleen 1 en 3, maar ook 7:
Opb. 4:5b Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God.
Satan heeft de overheid zo zeer vervormd, dat niemand er iets mee te maken wil hebben.
Matt. Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Koninkrijk kome, is een imperatief en gaat over zijn functionele aspecten.
Denk je echt dat God kan doen, wat Hij bad om te bidden?
Zijn Gezicht herstellen in de samenleving!?
Satan fluistert: Heeft God niet gezegd dat…? Is Hij werkelijk goed? Kan Hij werkelijk vertrouwd worden?
Wat verloren Adam en Eva? Hun leven of redding of hun autoriteit om heerschappij op aarde te manifesteren: het ware beeld van God.
Moge de geest van verweesdheid, van zich niet verbonden voelen verbroken worden. Als we als voorgangers de gemeenteleden niets laten doen, groeien ze ook niet. Doch hoe willen we dat doen als slechts 3% van de gemeente een functie kan vervullen.
Jouw preekstoel of microfoon kan er anders uit zien! We moeten de opdracht te vinden om niet het gevoel een weeskind te voelen.
Matt. “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”. Yeshua heeft de autoriteit op aarde herwonnen.
Wat betekende het dat Jezus zei dat wij grotere werken zouden doen dan Hij? Hoe moeten we dat kwalificeren? Meer genezingen, opstandingen of meer manden vullen met 2 vissen en 5 broden? Jezus was beperkt in wat Hij kon doen. Zo adresseerde Hij niet de structuren in zijn tijd. Jezus was legaal gebonden, omdat Hij eerst satan uit zijn positie moest verdrijven.
Op 4:1 ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.

Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, 10 werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: 11 ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’
Maar iets was niet in orde in de hemel: Johannes huilde over een boekrol, die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld, die niemand kon openen: een juridisch document dat vertelde dat we de autoriteit over 7 Bergen verloren hebben.
5:6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en http://www.biblija.net/images/ref.gif zeven ogen. Dat zijn de http://www.biblija.net/images/ref.gif zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.
5:10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
Wat is de rol van priesters? Intercessie! Op de bres staan! Passover toepassen. Er hoeft geen ‘geit-natie’ te bestaan.
5:12 En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om:
1        de macht te ontvangen (regering)
2        en rijkdom (economie)
3        wijsheid (educatie)
4        sterkte (familie)
5        eer (aanbidding)
6        heerlijkheid (kunsten)
7        lof (media)
Openb. 11:15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.
Maak Verbinding met dit filmscript en verhaal en hoe daarmee uit de voeten te komen! Willen jullie Mijn Koninkrijk ontvangen en geloof je dat ik dit kan doen?
Engelen worden tegengehouden totdat er zonen en dochters zijn, die dit geloven.
Hoop is de verwachting van het goede van God op elk gebied van het leven.